Leonard Cohen There’s a crack in everything..

The birds they sang                                                                                                  De vogels, ze zongen
at the break of day                                                                                                    bij het ochtendgloren
Start again                                                                                                                Begin opnieuw
I heard them say                                                                                                       hoorde ik ze zeggen
Don’t dwell on what                                                                                                   Blijf niet stilstaan
has passed away                                                                                                      bij wat voorbij is
or what is yet to be.                                                                                                   of wat nog komen gaat

Ah the wars they will                                                                                                 Ah, de oorlogen zullen weer
be fought again                                                                                                         worden gestreden
The holy dove                                                                                                           De heilige duif
She will be caught again                                                                                           zij zal opnieuw gevangen worden
bought and sold                                                                                                        gekocht en verkocht
and bought again                                                                                                      en weer gekocht
the dove is never free.                                                                                              de duif is nooit vrij

Ring the bells that still can ring                                                                                 Luidt de klokken die nog kunnen luiden
Forget your perfect offering                                                                                      Vergeet je perfecte offer
There is a crack in everything                                                                                   Er zit een barst in alles
That’s how the light gets in                                                                                       Dat is waar het licht naar binnen komt

We asked for signs                                                                                                   We hebben gevraagd naar tekens
the signs were sent:                                                                                                 De tekens werden ons gestuurd
the birth betrayed                                                                                                     De geboorte verraden
the marriage spent                                                                                                   Het huwelijk geleefd
Yeah the widowhood                                                                                                Ja, het weduwschap
of every government                                                                                                van elke regering,
signs for all to see.                                                                                                   tekenen die allen kunnen zien

I can’t run no more                                                                                                   Ik kan niet meer verder gaan
with that lawless crowd                                                                                            met die gewetenloze massa
while the killers in high places                                                                                 terwijl de moordenaars op hoge posten
say their prayers out loud.                                                                                       hun gebeden hardop opzeggen
But they’ve summoned, they’ve summoned up                                                       Maar ze zijn bijeengekomen, hebben bijeengeroepen
a thundercloud                                                                                                         Een donderwolk
and they’re going to hear from me.                                                                          en ze gaan nog van mij horen

Ring the bells that still can ring …                                                                            Luidt de klokken die nog kunnen luiden

You can add up the parts                                                                                        Je kunt de delen optellen
but you won’t have the sum                                                                                    maar je krijgt nooit de som
You can strike up the march,                                                                                  Je kunt de opmars tot stilstand brengen,
there is no drum                                                                                                      maar er is geen trom
Every heart, every heart                                                                                          Elk hart, elk liefhebbend hart
to love will come                                                                                                      zal komen
but like a refugee.                                                                                                    maar als een vluchteling